עמוד הבית

גודל טקסט      
נגישות לשירות נגישות לשירות

חוק חופש המידע

דו"ח חופש המידע לשנת 2016

 

דוח חופש המידע של תאגיד מי לוד מובא כאן במתכונת אינטרנטית קלה לניווט 

 

מבנה הארגון תוך פירוט אגפיו ויחידותיו.

 

מבנה ארגוני מחלקת שירות הלקוחות.
 
חברי הדירקטוריון וההנהלה.

 

תיאור תחומי האחריות של תאגיד מי לוד. 

 

דרכי ההתקשרות עם התאגיד.

 

חוק חופש המידע ודרכי התקשרות עם הממונה על העמדת מידע לציבור במי לוד

סקירת עיקרי פעילות התאגיד בשנת 2016 תוך התייחסות לתכנית העבודה של התאגיד כפי שאושרה.

סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת2017, כפי שנקבעו בתכנית השנתית של התאגיד.

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שתאגיד מי לוד פרסם בשנה החולפת:

דוח סיכום פעילות לשנת 2016.


דוח איכות המים לשנת 2016.


המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות, לפיהן פועל התאגיד ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, כאמור בסעיף 6 לחוק רשות המים היא הרגולטור של תאגידי המים בישראל. לחצו כאן לעיון בחקיקה באתר רשות המים.
 
תיאור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל רשם מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 והמטרות שלשמן הוקמו:

 

1. מאגר מידע רישום אוכלוסין: המאגר הוקם לשם הקצאה מתאימה ונכונה של כמות מים מוכרת בתעריף מופחת, לפי מספר הנפשות המתגוררות בנכס- לפי דרישות החוק.


2. מאגר זכאים להטבה לאוכלוסיות זכאיות- מאגר שהוקם ומנוהל ע"י רשות המים במטרה לתת הקצאת מים נוספת בתעריף נמוך לאוכלוסיות זכאיות. סוג הקרנות והמלגות שבמימון התאגיד, הקריטריונים ואופן הפניה לקבלת מימון מהקרנות או המלגות- אין.
 
תמיכות שהעניק התאגיד למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם- אין.
 
רשימת החוקים שהשר העומד בראש המשרד ממונה על ביצועם.
 
דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לפי סעיף 5(א) לחוק.

 


עבור לתוכן העמוד