עמוד הבית

גודל טקסט      
נגישות לשירות נגישות לשירות

  • מדיה

בקשה לבירור חיוב חריג

מנכ"ל החברה רשאי, לבקשת הצרכן, לחייב אותו על בסיס "הערכת צריכה" (ולא בהתאם לצריכה כפי שהיא נמדדה במד המים) בהתאם להוראות סעיף 52 א' לכללי אמות המידה  למים וביוב (הוראות בעניין הרמה, הטיב האיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) תשע"א – 2011, וזאת אם התקיימו התנאים הבאים:

 

1.      במד המים הפרטי או הראשי בנכס נמדדה בתקופת החיוב לגביה מוגשת הבקשה "צריכה חריגה מאוד" כלומר צריכת מים שהיא לפחות 200% או יותר מן הצריכה הממוצעת בנכס (צריכה ממוצעת נמדדת פי תקופה מקבילה אשתקד ובמקרה ואין כזו לפי 2 תקופות חיוב שקדמו לתקופה האמורה)

2.      הצרכן פנה אל התאגיד בבקשה לערכית בירור בשל צריכה חריגה מאוד על גבי טופס 3א והצהיר בבקשה כי לא ידועה לו כל סיבה על הצריכה החריגה מאוד- להורדת הטופס לחץ כאן.

3.      לבקשה צורף אישור חתום על ידי שרברב כי לא נמצאו בנכס סימנים לנזילה, חיבור שלא כדין למערכת המין או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס. באישור יצויינו פרטי השרברב ומועד עריכת הבדיקה.

4.      הצרכן התחייב לאפשר לנציג של התאגיד לבקר בנכס לצורך בירור של החיוב החריג.

5.      הצרכן שילם את התעריף לעריכת בדיקות נוספות והתאגיד ערך את כל הבדיקות הרלוונטיות ולא מצא הסבר לצריכה החריגה. (עלות של כ 20 ₪, בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע-2009)

6.      נציג של התאגיד ביקר בנכס ולא מצא סימנים לנזילה או כל דבר אחר המעיד על שימוש חריג במים.

7.      המנכ"ל שוכנע לאור מכלל הבדיקות והנתונים כי הכמויות כפי שנמדדו במד המים אינן סבירות ואינן משקפות את  כמויות המים שסופקו לנכס.

8.      לא הוגשה יותר מבקשה אחת בשנתיים האחרונות לבירור חיוב חריג במד המים. בעניין זה יצוין כי צרכן שאינו רשאי להגיש את הבקשה לתאגיד כיוון שכבר הגיש בקשה כזו בשנתיים האחרונות, רשאי להגישה לרשות המים.

9.      בתוך 60 יום ממועד הגשת הבקשה יקבל הצרכן את החלטת המנכ"ל המנומקת- היה והבקשה נדחתה, רשאי הצרכן לערער על ההחלטה בפני רשות המים בתוך 30 יום מקבלתה.

 

לבירורים אודות מצב בקשתכם אנא פנו אלינו במייל לכתובת  info@mei-lod.co.il


עבור לתוכן העמוד